Darbas darbą veja – gegužės mėnesį atsipūsti nebuvo kada

Darbas darbą veja – gegužės mėnesį atsipūsti nebuvo kada
27 Geg 2014

Asociacija gegužės 19 d. dalyvavo susitikime–pasitarime Vilniaus Vaiko raidos centre su prof. D. Pūru ir VRC vadove dr. J. Petrulyte dėl Sveikatos apsaugos ministerijoje darbo grupėje, kurios nariais esame, kuriamo Klasterio modelio detalių dėl vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo. Vyko diskusija dėl termino gydymas vartojimo vaikams su ASS. Autizmas nėra liga, tai – neurologinis sutrikimas. Todėl buvo svarstytos alternatyvios sąvokos ugdymas, terapija. Aptarta galimybė įvesti elgesio terapeuto funkcijas, kurias kol kas VRC siūlo priskirti spec. pedagogui, logopedui ir psichologui. Asociacijos nuomone, elgesio terapeuto funkcijos turėtų būti priskirtos ir socialiniams pedagogams. VRC parengė diagnostinį klausimyną bendrosios praktikos gydytojams, siekiant užtikrinti visuotinę kūdikių patikrą dėl ankstyvo autizmo sutrikimo diagnozavimo pagal tam tikrų požymių kriterijus, kurie atitiktų tam tikrą kūdikio vystymosi raidą. Kalbėta apie būtinybę peržiūrėti LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m.gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 730 Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų bei LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 728 Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų. Matomas esminis trūkumas – nevyksta tarpžinybinis bendradarbiavimas, nes visi siūlymai kol kas liečia tik Sveikatos apsaugos ministeriją. Asociacija „Kitoks vaikas“ pasisako už tarpžinybinio bendradarbiavimo būtinybę tarp Sveikatos apsaugos (SAM), Švietimo ir mokslo (ŠMM) bei Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) ministerijų.

Asociacija „Kitoks vaikas“ gegužės 20 d. dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos konsultacijoje „Dėl kokybės kultūros plėtros veiksmų plano sudarymo“. Ovaliojoje salėje dirbo 9 darbo grupės, kurios nagrinėjo temas: mokymosi pasiekimai; lyderystės skatinimas; pažangos konkursai; mokinių vertinimas; XXI amžiaus mokykla; alternatyvus ugdymas; duomenimis grįstas valdymas; pilietiškumo ugdymas; pedagogų kvalifikacija. Švietimo ir mokslo ministerija plačiai atvėrė duris mokiniams, pedagogams, tėvams, NVO, asociacijoms, atvirai diskutavo, tarėsi ir siekė užtikrinti atvirą, naudingą, veikiantį švietimo kultūros plėtros veiksmų planą. Tai pirmoji tokio tipo konsultacija, kurioje dalyvauja asociacija „Kitoks vaikas“. Tikimės kvietimo ir dalyvavimo į kitas kultūros plėtros veiksmų plano sudarymo konsultacijas.

Asociacija „Kitoks vaikas“ gegužės 22 d. dalyvavo LR Seime, Konferencijų salėje Lietuvos nacionaliniame forume „Šeima ir vaikai ateities Lietuvoje“. Renginyje buvo aptarta santuokos instituto, šeimos konstitucinės sampratos, Stambulo konvencijos įtakos šeimai, gyvybės apsaugos iki gimimo, vaiko ir tėvų teisių apsaugos bei kitos problemos, numatytos būtiniausios Lietuvos valstybės šeimos politikos gairės. Forume kalbėjo dr. Z. Šličytė (teisininkė, Lietuvos Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatė); prof. dr. S. Arlauskas (MRU teisės filosofijos ir istorijos katedra); humanitarinių mokslų dr. Vytautas Rubavičius; humanitarinių mokslų dr. K. Stoškus (filosofas); A. Atas (Lietuvos tėvų forumas, psichologas); P. Stonis (jaunimo sambūris „Pro Patria“); A. Stančikienė (labdaros paramos fondo „Algojimas‘ vadovė); V. Jasukaitytė (rašytoja, publicistė, LR Nepriklausomybės akto signatarė, Lietuvos Moterų sąjungos įkūrėja); prof. dr. B. Obelenienė (VDU Santuokos ir šeimos studijų centras); L. Braukyla (studentų ateitininkų sąjunga); prof. G. Vaitoška (gydytojas psichiatras, šeimos ir santuokos studijų programos vadovas, Tarptautinis Teologijos institutas, esantis Trumau, Austrijoje; nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija); V. Budnikas (Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras); P. Gylys (ekonomistas, profesorius, LR „Drąsos kelio“ frakcija); R. Dagys (LR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija); M. Zasčiurinskas (LR Seimo Darbo partijos frakcija). Seimo nariai buvo raginami kuo skubiau imtis iniciatyvos įtvirtinant konstitucinį šeimos ir vaikų apsaugos mechanizmą, kuris įvertintų per daugelį metų formuotas tradicijas, atitiktų žmogaus teisių vertybinį turinį ir pajėgtų užtikrinti mūsų Tautos ateitį.

Asociacija „Kitoks vaikas“ gegužės 22 d. dalyvavo Labdaros paramos fonde „Algojimas“ organizuotame susitikime–pasitarime su kitomis asociacijomis, kurios atstovauja šeimų, auginančių vaikus su įvairiomis negaliomis bei įvairiapusiais raidos sutrikimais dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir (arba) negalią turintiems vaikams skiriamų lėšų administravimo, panaudojimo ir efektyvumo. Asociacijos „Kitoks vaikas“, „Neišnešiotukas“, Spinabifida ir hidrocefalija, „Pagava“, žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asocija LPF „Algojimas“, asociacija „Sraunija“ aptarė esmines asociacijų problemas, išsakė lūkesčius ir numatė bendrą ateities strategiją spendžiant vaiko ir šeimos gerovės, paslaugų teikimo klausimus. Susitikimo protokolas (.pdf) »

Asociacija „Kitoks vaikas“ gegužės 23 d. dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje su Neįgaliųjų reikalų departamentu, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Vaiko teisėmis, Lygių galimybių kontrole bei vieningu asociacijų dariniu, atstovaujančių šeimų, auginančių vaikus su negalia ir turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius dėl pasirašyto bendro rašto: „Dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir (arba) negalią turintiems vaikams skiriamų lėšų administravimo, panaudojimo ir efektyvumo“. Penktadieninio susitikimo rezultatas – galime deleguoti nuo asociacijų, atstovaujančių šeimų, auginančių vaikus su negalia ir turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius po atstovą į Stebėsenos komisiją ir Vaiko bei šeimos gerovės komisiją. Visų asociacijų bendru sutarimu siūloma:

  • į Stebėsenos komisiją skirti Aušrą Stančikienę LPF „Algojimas“ vadovę;
  • į Vaiko ir šeimos gerovės komisiją skirti Aušrą Mačiulienę „Kitoks vaikas“ vykd. direktorę.
Share