Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimas 2022 metais

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimas 2022 metais
15 Kov 2022

Organizatorius Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Įgyvendinamo projekto pavadinimas “Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų ir jų šeimų teisių atstovavimas” Projekto kodas NAVA 02749. Projekto įvykdymo laikpotarpis 2022-03-01 – 2022 12 23 (trukmė 10 mėn.)
Projekto tikslas- didinti asociacijos galimybes profesionaliai atstovauti ASS turinčių asmenų ir jų šeimų interesus bei ginti šios visuomenės grupės teises, sudaryti daugiu sąlygų nariams dalyvauti visuomeniniame gyvenime, taip pat skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, ugdyti toleranciją psichosocialinę negalią turintiems asmenims, didinant neįgaliųjų, jų šeimos narių ir visuomenės informuotumą.

Projektas orientuotas į sistemines ir visapusišką bei efektyvų autizmo spektro sutrikimą (ASS) turinčių vaikų šeimų interesų atstovavimą užtikrinančias veiklas. Teikiamu projektu užtikrinamas ir 2021 m. vykdyto projekto veiklų tęstinumas numatant siekti šių uždavinių:

  1. Didinti asociacijos galimybes profesionaliai atstovauti ASS turinčių asmenų ir jų šeimų interesus bei ginti šios visuomenės grupės teises.
  2. Skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, ugdyti toleranciją psichosocialinę negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms bei prisidėti įgyvendinant įtraukiojo ugdymo principus priėmus Švietimo įstatymo pataisas.
  3. Gerinti asociacijos narių vadybines ir projektų rengimo kompetencijas, siekiant geriau atstovauti tikslinę grupę valstybinių institucijų lygmeniu, siekiant dalyvaujant teisėkūros procese susijusiomis temomis, skatinti asociacijos narių įsitraukimą į pilietinę visuomenę (iniciatyvas).
  4. Didinti atstovaujamos interesų grupės (tėvų, auginančių vaikus su raidos sutrikimais) galimybes gauti patikimą, susistemintą ir lengvai suprantamą informaciją apie efektyvios ankstyvosios ir tęstinės pagalbos vaikams ir šeimai galimybes.
  5. Išanalizuoti skirtingus viešosios politikos ASS asmenims teikiamų paslaugų srityje aspektus, pateikti 4 aktualiausių sričių apžvalgas periodiniame leidinyje bei formuluoti siūlymus sprendimų priėminėjamas didinant šeimų teises bei galimybes gauti efektyvią ir savalaikę, visapusišką pagalbą.

Planuojamos veiklos: tęstinis neįgaliųjų teisių atstovavimas, teisinės konsultacijos dėl teisių pažeidimų atvejų, švietėjiška veikla „Balandis- autizmo supratimo mėnuo“: nacionalinio masto konferencijos organizavimas, metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams:nuotolinis projektų rengimo, vadybinių įgūdžių tobulinimo seminaras asociacijos nariams, Informacijos prieinamumo žmonėms su negalia skatinimo veikla: Asociacijos „Kitoks vaikas“ internetinio puslapio dalies „Jūsų vaikui diagnozuotas (įtariamas) autizmas. Ką daryti toliau? ” sukūrimas, periodinių leidinių, susijusių su neįgaliųjų socialinės integracijos politikos analize ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu, leidyba el. formatu- 4 viešosios politikos apžvalgų- trumpraščių parengimas. Projekto veikloms skirta suma 16202,- Eur. Iš jų prioritetinės veiklos: teisių gynimas 10760,- Eur, Informacijos prieinamumo žmonėms su negalia skatinimo veikla 1442,- Eur, periodinių leidinių, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu, leidyba -4000,- Eur. Viso projekto įgyvendinimui skirta suma 23 356 Eur.

Share