Privatumo politika

Patvirtinta
Asociacijos „Kitoks vaikas“ vykdančiosios direktorės
2020 m.  kovo 16 d. įsakymu Nr. 01/1
„Dėl asmens duomenų politikos atnaujinimo”

ASOCIACIJOS „KITOKS VAIKAS“ PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Ši duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) reglamentuoja asociacijos „Kitoks vaikas“, juridinio asmens kodas 300589021, registracijos adresas Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius (toliau-mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus.
  2. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ
 2. ASMENŲ DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
  1. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje, Facebook paskyroje, kreipiantis į mus ir naudojantis mūsų paslaugomis, ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
  2. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų pateikimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
  3. Žemiau nurodytais tikslais tvarkomų asmens duomenų mes neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau prie jų gali būti sudaryta prieiga buhalterinės paslaugas tvarkančiai įmonei, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti LR valstybės institucijoms, prižiūrinčioms ir kontroliuojančioms LR biudžeto fondų ir ES struktūrinės paramos fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdymą, jeigu tam tikra mūsų veikla yra vykdoma gavus minėtų fondų finansavimą.
  4. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:
   1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
   2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
   3. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
  5. Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, mes kaip duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarkysime Jūsų kaip kandidato(-ės) savanoriškai pateiktus Jūsų gyvenimo aprašyme ir/ar kituose dokumentuose esančius duomenis. Teisiniai tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas – Jūsų sutikimas, duotas Jums pateikiant savo duomenis; b) punktas – tvarkymas siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip kandidato(-ės) iniciatyva prieš sudarant sutartį.
  6. Mes sudarome galimybę interesantams pateikti užklausas ir registruotis užsiėmimams ir mokymams el. paštu, elektroninės anketos pagalba ir telefonu. Teisiniu tokio duomenų tvarkymo pagrindu yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas – teisėtas mūsų interesas pateikti atsakymus ir susisiekti su interesantais, susidomėjusiais mūsų teikiamomis paslaugomis. Taip pat registruoti nepilnamečius į užsiėmimus, kai nepilnametis yra iki 16 m. amžiaus sutikimą registruotis ir dalyvauti užsiėmimuose duoda tėvai ar teisėti globėjai.
  7. Mes sudarome galimybę interesantams naudotis konsultacine telefono linija, skirta autizmo spektrą ar kitų sutrikimą turinčių vaikų šeimoms. Pokalbiai yra įrašomi siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, tačiau pokalbių konfidencialumas yra užtikrinamas. Teisėtas interesas, kai duomenų subjekto teisės ir laisvės nėra viršesnės už duomenų valdytojo interesus užtikrinti tinkamą pareigų vykdymą, teikiamų paslaugų kokybę ir pan. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Interesantas yra informuojamas apie pokalbio įrašymą prieš pokalbį. Jei interesantas tęsia pokalbį telefonu, laikoma, kad jis sutinka su pokalbio įrašymu. Įrašomi ir tvarkomi šie telefoninio pakalbio įrašų metaduomenys: konsultuojančio asmens vardas, interesanto telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas. Teisiniu tokio duomenų tvarkymo pagrindu yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.
 3. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
  1. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.
  2. Kandidatų į darbo vietas atrankų metu surinktus asmens duomenis, gavę Jūsų kaip kandidato sutikimą, saugome 1 mėnesį nuo atrankos į darbo vietą pabaigos tam, kad galėtume kreiptis į Jus pakartotinai atsilaisvinus darbo vietai, o po to jie sunaikinami.
  3. Asmenų norinčių asociacijoje vykdyti veiklą savanorystės pagrindais ar atlikti praktiką asmens duomenys saugomi, gavus Jūsų sutikimą ir saugomi iki sutartos veiklos pabaigos ir saugomi vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais.
  4. Gavę Jūsų užklausą mes joje pateiktus duomenis tvarkome tiek, kiek yra reikalinga siekiant atsakyti į užklausą ir palaikyti kontaktą bei, jei pageidaujate užsiregistruoti užsiėmimams, iki tol, kol duomenys reikalingi registracijai administruoti.
  5. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.
 4. JŪSŲ TEISĖS
  1. Jūs bet kuriuo metu galite kreiptis į mus raštu (įskaitant ir elektroninę formą) su tikslu pasinaudoti savo turimomis teisėmis: teise pamatyti, kokie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi bei prašyti juos ištaisyti ar ištrinti, reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teise į duomenų perkeliamumą.
  2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
  3. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 5. ASOCIACIJOS NARIŲ, TIEKĖJŲ, PARTNERIŲ IR KITŲ ASMENŲ DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Asociacija savo veikloje tvarko savo valdybos narių ir narių asmens duomenis. Šie duomenys gaunami iš teisėtų šaltinių (įskaitant viešuosius registrus) ir naudojami tik vykdant jai taikomas teisines pareigas, susijusias su asociacijos narių duomenų registravimu ir tvarkymu, teisių įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų vykdymu, finansine apskaita ir mokestinių prievolių, o taip pat kitų asociacijai taikomų prievolių ir pareigų įvykdymu. Teisiniu tokio duomenų tvarkymo pagrindu yra BDAR 9 str. 2 dalies punktas d.
  2. Asociacija taip pat tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (partnerių, tiekėjų, klientų ir kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų) asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:
   1. minėtiems asmenims užmezgant, palaikant ir plėtojant veiklos, bendradarbiavimo, partnerystės ar kitus teisėtus santykius;
   2. sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
   3. asociacijai ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
   4. asociacijai vykdant jai taikomas prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus;
  3. Asociacija šiuos duomenis perduoda kompetentingoms institucijoms, kurios turi teisę gauti tokius duomenis, registrams, o taip pat kitiems gavėjams, turintiems teisėtą pagrindą gauti šiuos duomenis.
  4. Asociacija šiuos duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Ši Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per dvejus metus ir, esant reikalui, atnaujinama. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo direktoriaus įsakymu dienos ir paskelbimo interneto svetainėje.
  3. Jei naudositės Interneto svetaine, Facebook paskyra, telefono linijos paslaugomis ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.