Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo prie SAM visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas prevencinis projektas „Efektyvių pagalbos metodų taikymas vaikams, turintiems raidos sutrikimų. Tėvų ir specialistų kompetencijų tobulinimas“.

Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo prie SAM visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas prevencinis projektas „Efektyvių pagalbos metodų taikymas vaikams, turintiems raidos sutrikimų. Tėvų ir specialistų kompetencijų tobulinimas“.
30 Lap 2022

Duomenys 2022 08 01 – 2022 12 01

Trukmė 4 mėn.

„Norint sėkmingai įgyvendinti 2020 m. parengtas bei Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl bendrojo ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose, kai jose mokosi vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų, reikalingas nuoseklus ir nuolatinis ugdymo įstaigų specialistų konsultavimas bei jų kompetencijų tobulinimas. Asociacijos 2020 m. alikto tyrimo „Viešųjų paslaugų autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims efektyvumas“ duomenimis, tęstinės, įrodymais grįstos ankstyvosios reabilitacijos paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius raidos sutrikimų, vis dar prieinamos nepakankamai, reikiamų žinių bei kompetencijų stokoja ir ankstyvosios reabilitacijos bei socialinių paslaugų specialistai.

Įgyvendintu projektu pagerinti specialistų gebėjimai taikyti efektyvias mokslu grįstas metodikas teikiant akstyvąją pagalbą vaikams su raidos sutrikimais. Įgyvendinti treji išplėstiniai specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymai dėl efektyvių ir mokslu grįstų pagalbos metodų raidos sutrikimų turintiems vaikams, kuriuose viso dalyvavo virš 330 specialistų. Tėvams bei globėjams suteiktos žinios bei pagerinti įgūdžiai, kaip teikti efektyvią pagalbą raidos sutrikimų turintiems vaikams namuose, šiuos vaikus ugdant, auginant ir organizuojant jų kasdienę veiklą.

Išbandytas efektyvios metodinės pagalbos modelis projekto partnerio ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „Žilvitis“ (Anykščiai), pagal kurį surengti išplėstiniai specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Efektyvi ankstyvoji pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems raidos sutrikimų“ ir surengtos konsultacijos „Palankios vaikų, turinčių raidos sutrikimų, ugdymo aplinkos kūrimas“.

Parengta metodinė medžiaga: 6 mokomieji vaizdo filmai „Ankstyvoji pagalba vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų. Mokslu grįstos strategijos tėvams ir specialistams“, kuri viešai ir neatlygintinai prieinama projekto partnerio Švietimo pagalbos projektai.

Asociacijos „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkės Dainos Šiekštelytės Valkerienės teigimu: „Puikūs projekto dalyvių atsiliepimai ir įvertinimai, aktyvus dalyvavimas bei įsitraukimas atskleidė, kad pagrindinis projekto tikslas-tobulinti specialistų, dirbančių su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kompetencijas taikyti efektyvias, mokslu grįstas pagalbos metodikas, yra įgyvendintas. Augantis kompetencijų, žinių poreikis, specialistams ir tėvams, kurie augina vaikus su raidos sutrikimais, rodo tokių projektų augantį poreikį.“

Veiklos įgyvendintos vykdant 2022 m. Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo prie SAM visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas prevencinį projektą „Efektyvių pagalbos metodų taikymas vaikams, turintiems raidos sutrikimų. Tėvų ir specialistų kompetencijų tobulinimas“.

Projekto viešinimas: Asociacija „Kitoks Vaikas“ | Facebook

Share